Privacy

Onderstaande regelt de verwerking van uw persoonsgegevens.

U dient deze Privacy Policy aandachtig te lezen aangezien deze belangrijke informatie bevat over het verwerken van uw gegevens.  Door ons te contacteren per contactformulier per e-mail per telefoon, door het overmaken van een vraag of dossier, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Organisatie: BV Vangoidsenhoven – Van Remoortel, gevestigd te Veemarkt 80, 2800 Mechelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BV Vangoidsenhoven – Van Remoortel
Veemarkt 80
2800 Mechelen
Tel: +32 15 43 03 70
Fax: +32 15 43 10 91
www.winnersinlaw.be
info@winnersinlaw.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: BV Vangoidsenhoven – Van Remoortel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@winnersinlaw.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken: BV Vangoidsenhoven verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen , doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Rijksregisternummer
Alle andere gegevens die noodzakelijk zijn om een dossier te kunnen behandelen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel rust; ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Conform art. 2276bis B.W. worden alle dossiers 5 jaar na definitieve afsluiting bewaard in ons archief. Na deze vijf jaar worden de dossiers vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden: BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@winnersinlaw.be.

U dient hierbij telkens het dossiernummer of onze referte te vermelden.
BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

BV Vangoidsenhoven-Van Remoortel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be