Algemene voorwaarden van het advocatenkantoor

BE 0808.530.830

Behoudens andersluidende specifieke afspraken (bv. waardetarief of forfait of succesfee in dat geval dossier per dossier schriftelijk overeen te komen) worden de volgende kosten en erelonen door het kantoor aan de cliënt aangerekend:

De prestaties van het kantoor worden aangerekend als kosten of als erelonen.

De kosten bestaan enerzijds uit aan het dossier toewijsbare specifieke kosten en anderzijds uit een aantal vaste en variabele kantoorkosten die niet specifiek toe te wijzen zijn en worden verdeeld over alle dossiers. Het gaat bij deze algemene kosten om de kosten van de administratieve medewerker, van het kantoorgebouw, van de infrastructuur, de nutsvoorzieningen, bankkosten, bibliotheek, abonnementen en online service.

De vergoeding van al deze kosten geschiedt als volgt:

  • De specifieke kosten worden aangerekend zoals betaald door het kantoor, zonder toeslag. Het gaat onder meer om de gerechtskosten betaald ter griffie, gerechtsdeurwaarderskosten, parkeerkosten, kopie kosten rechtbank en in het algemeen alle kosten die specifiek voor het dossier worden betaald.
  • Verplaatsingen: € 0,60 per kilometer.
  • De algemene kantoorkosten worden forfaitair aangerekend met name door toepassing van het volgende tarief : Briefwisseling: € 12 per pagina, E-mail: € 12 per mail. Procedurestukken: 13 euro per pagina.
  • Openen en bewaring van het dossier in het archief na afsluiting, vernietiging van het dossier conform GDPR-regels, scans en kopies: € 105.

De erelonen worden in rekening gebracht per tijdseenheid die de behandelende advocaat aan het dossier heeft besteed. De hoegrootheid van het ereloon is afhankelijk van de advocaat die de prestatie heeft verricht en het uurloon schommelt tussen 125 euro en 200 euro per uur (excl. BTW). Wanneer de tussenkomst van de advocaat hoogdringend is, kan het ereloon gecorrigeerd worden door toepassing van een coëfficiënt die het uurtarief verhoogt. De registratie van deze tijd gebeurt via het advocatenprogramma Themis.

Het ereloon en de kosten worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en zij worden iedere 1 januari van het nieuwe kalenderjaar aangepast volgens de formule: basisbedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand december 2023. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december voorafgaand aan het moment van de aanpassing.

De cliënt zal bij aanvang en in de loop van het dossier een of meerdere provisiefacturen ontvangen. Het gaat hierbij om een forfaitair voorschot dat de cliënt betaalt aan de advocaat voorafgaand aan een gedetailleerde afrekening van de kosten en het ereloon. De provisie dekt dus niet alle erelonen en kosten die op datum van opmaak van de provisienota verschuldigd zijn.

Indien de provisie niet wordt betaald, zal het kantoor zijn tussenkomsten kunnen opschorten of beëindigen. Na de beëindiging van de opdracht om welke reden ook, zal de cliënt aan de advocaat vergoeding verschuldigd zijn voor de geleverde prestaties en de gemaakte kosten tot en met de datum van effectieve beëindiging.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na verzending. Indien een factuur niet is betaald, zal een eerste herinnering overeenkomstig boek XIX WER worden verzonden. Na het verstrijken van de wachttermijn van 14 dagen die ingaat op de derde werkdag na de verzending van deze herinnering aan de consument ( bij verzending per post), dan wel op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument ( wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden) zal een intrest verschuldigd zijn tegen de referentie-intrestvoet, vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, 2 de lid van de wet van 02.08.2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. ( ter indicatie 2 de semester 2023: 12%). Deze intresten worden berekend op de nog te betalen som.

Bovendien zal bij niet-betaling na het verstrijken van de wachttermijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na de verzending van de herinnering aan de consument ( bij verzending per post), dan wel op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument ( wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden) een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, die berekend wordt als volgt:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven de500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Eventuele opmerkingen op facturen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke waaraan er geen rekening mee kan worden gehouden.

In dossiers met rechtsbijstand zijn de rechtsbijstandsverzekeraar en de cliënt hoofdelijk gehouden de kosten en erelonen te betalen. Dit betekent dat de cliënt met eigen gelden voor de betaling van de factuur van de advocaat instaat, indien de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten en erelonen niet of slechts gedeeltelijk betaald.

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het plafond van de door de advocaat onderschreven verzekering via de Orde van advocaten. Indien deze geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 10.000 euro per schadegeval.

Bij nietigheid van 1 van de voorwaarden, blijven de andere geldig.

Ingeval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.