Wettelijke info

Privacy

Wij verzekeren u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u overmaakt of waartoe wij toegang hebben, in overeenstemming met de bepalingen van het beroepsgeheim en de Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wettelijke informatie

Via het menu links kan u de details per advocaat bekijken.